Persondatapolitik hos Kastaniestrik

Version: 22. juni 2018

Dine personoplysninger tilhører dig. Du deler dine oplysninger med Kastaniestrik, fordi du eksempelvis gerne vil tilmelde dig vores nyhedsbrev, købe en vare eller søge et job. Du vil sikkert gerne vide, hvorfor vi skal bruge dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Det fortæller vi dig i denne Persondatapolitik.
Kastaniestrik er dataansvarlig og behandler personoplysninger i forbindelse med markedsføring, presse, rekruttering, løn- og personaleadministration. Vi har derfor udarbejdet denne Persondatapolitik, som beskriver hvordan, vi indsamler og behandler persondata.

1. KONTAKTOPLYSNINGER
Kastaniestrik
Moselundvej 4,
5400 Bogense
Danmark
E-mail: info@kastaniestrik.dk
Telefon: +45 64 44 10 20
CVR-Nr.: DK 27 80 61 12

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler personoplysninger både direkte og via tredjemand. I markedsføringssammenhæng henter vi data direkte via cookies og gennem IP-adresser via Google Analytics. Vi henter desuden oplysninger direkte ved ansættelser.

Vi indsamler oplysninger via tredjemand i forbindelse med køb online i vores webshop, samt ved annoncering via e-mail. Kundekøb registreres i vores database.

Kastaniestrik bruger kun de data, du giver os. Det kan være i forbindelse med bestilling af en vare eller en jobansøgning. Vi bruger bl.a. følgende oplysninger: – Navn og adresse på afsender og modtager
– Telefonnummer
– Fødselsdato (kun ved jobansøgning)
– E-mailadresse
– Betalingsinformation
– IP-adresse

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGERNE TIL?
Vi anvender de data, du giver os, til forskellige formål:
Oplysningerne i presseregi anvendes til opbygning og vedligehold af pressekontakter i ind- og udland og registreres i vores database. Vi bruger desuden personoplysninger ved ansættelser, som registreres i vores system. Vi bruger data til at behandle din bestilling, fx i vores webshop. I visse tilfælde kan vi også dele data med virksomheder, som vi samarbejder med, også kaldet tredjemand, for at kunne behandle din bestilling – eksempelvis et fragtfirma. Oplysninger om vores abonnenter af nyhedsbrev bruger vi til at sende information om Kastaniestriks produkter, aktiviteter og events. Oplysningerne registreres i vores system (læs mere om e-mail-nyhedsbrev i tillægget nederst på siden). Giver du tilladelse, kan du få meddelelser om dette eksempelvis via e-mail eller sociale medier. Vi vil være sikre på, at du kan bruge vores website på den bedst mulige måde og så personligt som muligt. Derfor kan vi benytte statistiktjenester som for eksempel Google Analytics, for at se hvordan du benytter vores site. Cookies anvendes til Analytics og performance. Vi bruger cookies, og det gør vi for at sikre, at vores website fungerer optimalt. Vil du vide mere om disse cookies, og hvordan du fjerner dem? Kastaniestrik har en cookie-politik, læs den her.

Vores website kan indeholde links til andre websites. Vi har ingen indflydelse på disse sites og kan ikke garantere, at virksomhederne behandler data på samme måde, som vi gør. Vi anbefaler, at du først læser deres Persondatapolitik, inden du bruger dem.

4. SIKKERHED
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Vi har desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling. Vi beskytter de oplysninger, du giver os, med avanceret teknik, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Skulle det være nødvendigt at dele oplysningerne med tredjepart, kræver vi, at virksomheden behandler dine oplysninger lige så sikkert, som vi gør, og til det formål det er beregnet. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og opbevarer dem til eget brug i højst 26 måneder. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet, med mindre vi af lovmæssige årsager er forpligtet til at opbevare dem i længere tid. For eksempel kræver lovgivningen, at vi gemmer betalingsoplysninger i syv år. Jobansøgninger gemmes i højst 6 måneder. For at kunne informere dig bedst muligt om brugen af persondata, opdaterer vi løbende denne Persondatapolitik. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser den.

5. DINE RETTIGHEDER
Som registreret har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af Persondataloven, er du velkommen til at kontakte os. Du kan anmode os om at se, ændre, slette eller overføre dine persondata. Har du spørgsmål til, eller ønsker du at klage angående denne Persondatapolitik, kan du kontakte vores datahåndteringsansvarlige ved at sende en e-mail til: info@Kastaniestrik.dk eller pr. brev til:

Kastaniestrik
Moselundvej 4,
5400 Bogense
Danmark

———————————————-

TILLÆG VEDR. NYHEDSBREVE
Formålet med nyhedsbrevene er at give dig information om Kastaniestriks produkter, aktiviteter og events. Kastaniestrik (dataansvarlig) behandler dine personlige oplysninger fortroligt og bruger dem kun, så vi kan sende dig et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via afmeld-linket nederst i nyhedsbrevene eller ved at kontakte os på info@Kastaniestrik.dk. Du kan også altid henvende dig til os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, eller hvis du ønsker at få slettet udvalgte eller alle oplysninger, du har givet os. Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante for at sende dig et nyhedsbrev. Vi benytter MailChimp (databehandler) til udsendelse af nyhedsbreve, og Kastaniestrik har indgået en databehandleraftale med MailChimp. Ud over de oplysninger, du har angivet ovenfor, opsamler vi tidspunkt for, hvornår du har afgivet samtykke og bekræftet din tilmelding, så vi kan dokumentere samtykket. Desuden opsamler MailChimp IP-adresser, som kan bruges til statistiske formål til at estimere geolokation, hvis vi ønsker at segmentere et nyhedsbrev ud fra lokation (land).


English:

Privacy Policy at KastaniestrikYour personal data belongs to you. You share data with Kastaniestrik in different situations, such as if you apply for a job, you choose to subscribe to our newsletter or buy products from us. You probably would like to know why we need this information and how we process it. We will explain it on this page.
Kastaniestrik is responsible to process the data you provide us with due respect to the General Data Protection Regulation (GDPR).
In the following we present our policy.

1. CONTACT INFORMATION

Kastaniestrik
Moselundvej 4,
DK-5400 Bogense
Denmark
E-mail: info@kastaniestrik.dk
phone: +45 64 44 10 20
VAT-No.: DK 27 80 61 12

2. COLLECTING PERSONAL DATA
We collect personal data directly and through third party companies. In connection to marketing we collect data directly via cookies and via IP addresses via Google Analytics. We also collect data when we employ staff. We collect data through third party companies when you buy products from our webshop, and when advertising through e-mails. Purchase orders are registered in our database.

Kastaniestrik only uses the data that you give us. Eg. in relation to a purchase order or concerning job applications. We use the following data:
– Name and address
– Phone number
– Date of birth (only for job applications)
– e-mail address
– Purchase information
– IP address

3. HOW DO WE USE YOUR DATA?
We use the data you give us for different purposes:
We use data to process your order in our webshop. In some cases we share data with third party companies who we cooperate with in order to process your purchase order, such as a freight company. Data from our newsletter subscribers is used to send information about Kastaniestrik’s products, activities and events. The data is registered in our system (read more about our e-mail newsletter in the appendix at the bottom of this page). If you give your consent, you can receive messages of this via e-mail or social media. Data regarding press is used to build and maintain our press contacts, and they are registered in our database. We also use personal data when we employ people who are registered in our system. We want to make sure that you can use our website in the best possible way, and as personal as possible. For this reason we use statistical tools like Google Analytics, to see how you use our site. Cookies are used to improve performance and analytics. We use cookies to ensure that our website works optimal. If you want to know more about our use of cookies, and how to remove them, Kastaniestrik has a cookie policy – read it here. Our website can contain links to other websites. We have no influence on these sites and cannot guarantee that they treat the data like we do. We recommend that you read their privacy policy before using them.

4. SECURITY
We process your personal data according to the General Data Protection Regulation (GDPR). In addition, we have taken appropriate technical and organizational measures to protect your information against e.g. loss, manipulation or unauthorized access. We continuously adapt our security measures to meet current technological developments. We protect the information you provide us with advanced technology so no unauthorized third party can gain access to them. Should it be necessary to share the information with third parties, we require the company to process your information as safely as we do and for the purpose it is intended. We store your personal information as long as necessary and keep them for our own use for a maximum of 26 months. Then your personal information will be deleted unless we are legally required to store them for a longer period of time. For example, legislation requires that we save payment information for seven years. Job applications are stored for a maximum of 6 months. In order to inform you best about the use of personal data, we continuously update this Privacy Policy. We therefore recommend that you regularly read it.

5. YOUR RIGHTS
As a registered person, you have the right to request insight into the information processed about you, as well as you are entitled to request updating or deletion of your information. If you wish to make use of your rights under the Personal Data Act, please feel free to contact us. You can request us to view, edit, delete or transfer your personal data. If you have any questions or would you like to complain about this Privacy Policy, please contact our data handling officer by sending an email to: info@Kastaniestrik.dk or by letter to:

Kastaniestrik
Moselundvej 4,
DK-5400 Bogense
Denmark

———————————————

ADDITIONAL REGARDING NEWSLETTERS
The purpose of the newsletters is to provide you with information about Kastaniestrik’s products, activities and events. Kastaniestrik (data controller) treats your personal information confidentially and uses them only so that we can send you a newsletter.

You can unsubscribe at any time via the unsubscribe link at the bottom of the newsletter or by contacting us at info@Kastaniestrik.dk. At any time you can contact us to learn which information we have about you or if you want to delete selected or any information you have given us. We only collect information that is relevant to sending you a newsletter. We use MailChimp (data processor) to send newsletters, and Kastaniestrik has entered into a data-processing agreement with MailChimp. In addition to the information you provided above, we will collect the date of your consent and confirm your application so we can document the consent. In addition, MailChimp collects IP addresses that can be used for statistical purposes to estimate geolocation if we want to segment a newsletter based on location (country).